Metodologija uspostave projektnog tima

Metodologija uspostave projektnog tima

Metodologija uspostave projektnog tima

Prijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i suradnika); definiranje potrebnih kapaciteta korisnika (prijavitelja i partnera)

Prijavitelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a partner u provedbi je Općina Babina Greda. Projektni tim će se sastojati od djelatnika prijavitelja i partnera s jasno definiranim ulogama svakog člana tima. Potporu provedbi projekta pružat će Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije te podugovoreni vanjski stručnjaci. Za provedbu ovog projekta planira se formiranje projektnog tima od pet članova (tri od strane prijavitelja i dva od strane partnera, s tim da je voditelj projekta djelatnik prijavitelja. Prijavitelj i partner raspolažu potrebnim kapacitetima za provedbu projekta, koji će nakon provedbe biti dodatno ojačani stečenim znanjem i iskustvom iz provedbe ovog projekta.

Definicija uloga u timu / Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta

Voditelj projekta: koordinira provedbu svih projektnih aktivnosti, odgovoran za cjelokupnu provedbu projekta, sudjeluje u pripremi početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremi zahtjeva za nadoknadom sredstava i prateće dokumentacije, izrađuje izvješća o napretku i završno izvješće o provedbi projekta i prateće dokumentacije te druga izvješća koja se podnose Upravljačkom tijelu i PT2 vezano uz provedbu projekta; priprema zahtjev za izmjenom i/ili dopunom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; financijsko upravljanje projektom, uključujući praćenje projektnih troškova/izdataka, kontrolu troškova projekta i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom cijelog trajanja projekta Voditelj postupaka nabave (prijavitelj): vodi postupke nabave u sklopu projekta (izrađivači potrebne dokumentacije sukladno zakonskoj proceduri, vanjski konzultanti za upravljanje projektom, promotivni materijali i dr.)

Zamjenik voditelja postupaka nabave (partner): pomaže voditelju u pripremi sve potrebne natječajne dokumentacije i provođenju postupaka nabave

Asistent na projektu 1(prijavitelj): pomaže voditelju projekta oko svih aktivnosti, vodi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz projekt, računovodstveno poslovanje, arhivu, komunikacija sa svim uključenima u provedbu projekta te ostale aktivnosti po nalogu voditelja projekta

Asistent na projektu 2 (partner): pomaže voditelju projekta te voditelju i zamjeniku voditelja postupaka nabave oko svih tehničkih, organizacijskih i promidžbenih aspekata provedbe projekta

Opis potrebnih kvalifikacija / radnog iskustva / kompetencija za pojedino radno mjesto / ulogu u timu

Voditelj projekta: VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe projekata
Voditelj postupaka nabave: VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima javne nabave, posjedovanje certifikata za javnu nabavu
Zamjenik voditelja postupaka nabave: VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima javne nabave, posjedovanje certifikata za javnu nabavu
Asistent na projektu 1: SSS/VŠS/VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, minimalno 1 godina radnog iskustva
Asistent na projektu 2: SSS/VŠS/VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, minimalno 1 godina radnog iskustva

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Partner na projektu je Općina Babina Greda, budući se provedba projekta planira na području te općine (na toj je lokaciji indiciran geotermalni potencijal). Općina ima veliko iskustvo u pripremi i provedbi projekata, budući je dosad realizirala brojne projekte (infrastrukturne, društvene, socijalne, kulturne i dr.) financirane kako iz domaćih tako i iz EU fondova te raspolaže dostatnim kadrovskim resursima potrebnim za provedbu projekta.

Skip to content